Põhimäärus

Tallinna Kirjanduskeskuse strateegilised eesmärgid 2023-2030.

TALLINNA LINNAVALITSUS – MÄÄRUS
Tallinn | 7. detsember 2016 nr 50

TALLINNA KIRJANDUSKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. detsembri 2016 otsuse nr  184 „Tallinna Kultuuriameti hallatava asutuse Tallinna Kirjanduskeskus asutamine“ punktiga 2.

1.  ÜLDSÄTTED

(1) Tallinna Kirjanduskeskus (edaspidi kirjanduskeskus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.
(2) Kirjanduskeskuse ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Tallinna Kirjanduskeskus;
2) inglise keeles Tallinn Literary Centre;
3) vene keeles Таллиннский Литературный Центр.

(3) Kirjanduskeskus asub Tallinnas. Kirjanduskeskuse postiaadress on Lydia Koidula 12a, 10125 Tallinn.
(4) Kirjanduskeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.
(5) Kirjanduskeskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Kirjanduskeskusel on oma logo.
(6) Kirjanduskeskuse põhimääruse kehtestab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.
(7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2.  STRUKTUUR

Oma ülesannete täitmiseks on kirjanduskeskusel ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

3. TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

(1) Kirjanduskeskuse tegevusvaldkonnad on Anton Hansen Tammsaare ja Eduard Vilde elu ja kirjandusloominguga seotud materjalide kogumine, säilitamine, uurimine, väärtustamine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
(2) Tegevusvaldkondadest tulenevalt täidab kirjanduskeskus järgmisi ülesandeid:

1) korraldab enda tööd ning majandustegevust;
2) uurib Tallinna linna kirjanduspärandit ja jälgib kirjanikega seotud mälupaikade (Tallinna Metsakalmistule maetud kirjanike hauad jm) olukorda;
3) teeb Tallinna kirjanikega seotud uurimistöid ning vahendab uusi käsitlusi hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel;
4) uurib  ja vahendab Tallinna linna kuvandit ilukirjanduses;
5) vahendab kirjanduspärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, meedia ja  avalike ürituste kaudu;
6) korraldab näitusi, loenguid, konverentse, elamuspäevi ja teisi kultuuriüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega;
7) koostab ja kirjastab trükiseid, katalooge, õppematerjale ning muid kirjanduskeskuse profiilile vastavaid väljaandeid;
8) korraldab koostööd teiste haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutuste, üksikisikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(3) Kirjanduskeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.

4.  VARA, VAHENDID JA EELARVE

(1) Kirjanduskeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.
(2) Kirjanduskeskus kasutab enda valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kirjanduskeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Kirjanduskeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.
(3) Kirjanduskeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kirjanduskeskus teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.
(4) Ameti juhataja kinnitab kirjanduskeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kirjanduskeskuse ettepanekutest. Kirjanduskeskuse kulud kaetakse eelarve alusel.

5.  JUHTIMINE

(1) Kirjanduskeskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.
(2) Kirjanduskeskuse direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.
(3) Direktor:

1) juhib kirjanduskeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
2) korraldab kirjanduskeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kirjanduskeskuse majandustegevust, tagab kirjanduskeskuse tulemusliku töö, vastutab kirjanduskeskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest kirjanduskeskusele kinnitatud eelarve piires;
3) teeb linna nimel tehinguid kirjanduskeskuse ülesannete täitmiseks linna eelarves ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust kirjanduskeskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
5) tagab kirjanduskeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt; jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
6) vastutab kirjanduskeskust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
8) tegutseb kirjanduskeskuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga kirjanduskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töö tasustamise korra;
10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
11) kehtestab kirjanduskeskuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
12) annab oma pädevuse piires kirjanduskeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
13) korraldab kirjanduskeskusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

(4) Kirjanduskeskuse direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

6.  ARUANDLUS JA KONTROLL

(1) Kirjanduskeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kirjanduskeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.
(2) Kirjanduskeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.
(3) Teenistuslikku järelevalvet kirjanduskeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

7.  ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

(1) Kirjanduskeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.
(2) Kui kirjanduskeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kirjanduskeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.
(3) Kirjanduskeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

8.  MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär