TOOMAS KIHO

PhD, Akadeemia peatoimetaja

„Müüt ja manifest: Küborgi manifesti tulemine eesti keelde”

Ettekandes tutvustan ameerika feministi Donna Haraway 1985. aastal ilmunud Küborgi manifesti. Tegemist on müüti loova tekstiga, niisugune on vähemalt autori taotlus. Vaatlen müüdiloome ning manifesti vahekorda Haraway tekstis, viimasele viitab juba pealkiri. Mida leidub siin müüdi- ja mida manifestilaadset? Puudutan ka teksti avalikult poliitilisi tagamaid — vasakpoolsust, feminismi, sotsialismi, materialismi jne kuni marksismi-leninismini, samuti tema balansseerimist teadusliku fantastika ja reaalsuse piirimail. 

Eraldi on vaatluse all manifesti tõlkeprobleemid, ning iseäranis teksti jõudmine eestikeelse lugeja ette, mida võib oodata 2022. aasta algupoolel